Triedenie odpadu v praxi: Ako to funguje v samosprávach?

Všetci už dnes vieme, že triedenie odpadu je dôležité. Ale ako to vlastne funguje v praxi? Kto za čo zodpovedá a ako sa financuje celý systém? V tomto článku sa pozrieme na to, ako separovaný odpad funguje v samosprávach.

Kto je zodpovedný?

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce je zodpovedná obec. To zahŕňa zmiešaný odpad aj oddelene zbieraný odpad z domácností, zmiešaný odpad z iných zdrojov a drobný stavebný odpad.

Obec je tiež zodpovedná za zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. nápojové kartóny).

Zber odpadu

Fyzický zber odpadu vykonáva zberová spoločnosť alebo obec sama. Spoločnosť musí mať príslušné povolenia na nakladanie s odpadom, zmluvu s obcou o zbere a preprave odpadov a zmluvu s rovnakou organizáciou zodpovednou za obaly (OZV) ako obec, na území ktorej sa zber vykonáva.

Financovanie

Systém triedeného zberu je financovaný z dvoch hlavných zdrojov:

OZV

Z prostriedkov získaných od zmluvných výrobcov financuje OZV náklady na:

  • zabezpečenie a vykonávanie systému zberu
  • zaistenie zberných nádob
  • propagačné a vzdelávacie aktivity

Obec

Obec financuje:

  • zverejnenie informácií o systéme nakladania s odpadmi na svojom webe
  • náklady na nedôsledné triedenie
  • úhradu nákladov na triedené zložky KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
  • náklady na triedený zber v prípade, že neboli vykonané navrhované zmeny systému

Kontrola a vyhodnotenie

Obec po skončení kalendárneho roka potvrdzuje OZV pre obaly množstvo oddelene zbieraných zložiek KO, ktoré boli na jej území zozbierané a vykúpené.

Do 28. februára nasledujúceho roka je obec povinná nahlásiť OZV pre obaly a MŽP SR údaje o produkcii zmiešaného odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych obalov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci rok.

Záver

Systém triedeného zberu odpadu v samosprávach je komplexný a zahŕňa rad aktérov s rôznymi zodpovednosťami a povinnosťami. Financovanie systému je zabezpečené z kombinácie poplatkov od výrobcov a z obecných rozpočtov. Dôležitá je tiež kontrola a vyhodnotenie systému, ktorá umožňuje jeho priebežné zlepšovanie.

Triedenie odpadu je dôležité pre ochranu životného prostredia a znižovanie množstva odpadu, ktoré končí na skládkach. Zapojením sa do triedeného zberu môže každý z nás prispieť k čistejšej a zdravšej planéte.

Publikované: 05. 05. 2024

Kategória: Financie

Autor: Adéla Nováková